Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert unbekannt
Metadaten zuletzt aktualisiert 19. April 2024
Erstellt unbekannt
Format unbekannt
Lizenz Andere geschlossene Lizenz
Erstelltvor 3 Monaten
Issued2021-07-06T14:53:06+02:00
Modified2021-07-20T09:10:29+02:00
Urihttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/9de109c2-b0ce-4e26-a82a-b4e99cf46f13
Access urlhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/9de109c2-b0ce-4e26-a82a-b4e99cf46f13
Distribution refhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/9de109c2-b0ce-4e26-a82a-b4e99cf46f13
Documentation["https://open-data.bielefeld.de/dataset/25668123-648a-4ef6-8f7d-8c229b488642/resource/9de109c2-b0ce-4e26-a82a-b4e99cf46f13"]
Id03bb74bf-86ea-404f-b47a-34219c3bcae5
Licensehttp://dcat-ap.de/def/licenses/other-closed
License infosAndere geschlossene Lizenz;unbekannt
Package id37ba47e2-b3d1-46d7-8a62-67536b410be9
Position5
Stateactive