Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert unbekannt
Metadaten zuletzt aktualisiert 19. April 2024
Erstellt unbekannt
Format HTML
Lizenz Andere geschlossene Lizenz
Erstelltvor 3 Monaten
Issued2021-07-06T12:26:53+02:00
Modified2021-07-06T12:26:53+02:00
Urihttps://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/e6e28905-aa0d-4a9f-a0b1-7073e24027ce
Access urlhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/e6e28905-aa0d-4a9f-a0b1-7073e24027ce
Distribution refhttps://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/e6e28905-aa0d-4a9f-a0b1-7073e24027ce
Documentation["https://open-data.bielefeld.de/dataset/5bc61b8f-cf4f-4ac3-af3a-aff359670ca4/resource/e6e28905-aa0d-4a9f-a0b1-7073e24027ce"]
Idc0d0b5b4-1179-42df-a2be-7a1e97a17f82
Licensehttp://dcat-ap.de/def/licenses/other-closed
License infosAndere geschlossene Lizenz;unbekannt
Package idfc77bcdf-49b2-4557-bb31-dc1d124d2cef
Stateactive