Bonn in Zahlen

Zusammenfassung Bonn in Zahlen

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Zuletzt aktualisiert April 19, 2024, 00:31 (MESZ)
Erstellt April 19, 2024, 00:31 (MESZ)
Contact email opendata@bonn.de
Contact name Stadt Bonn
Frequency http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL
GUID https://opendata.bonn.de/dataset/bonn-zahlen
Identifier 1a68f3c7-4450-4301-950b-33624f822431
Issued 2024-04-19T00:30:21+02:00
Modified 2019-10-23T11:03:53+02:00
URI https://opendata.bonn.de/dataset/bonn-zahlen
access_rights öffentlich
contributorID ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"]
documentation ["https://opendata.bonn.de/dataset/bonn-zahlen"]
harvest_object_id 5e2512e0-2772-4d02-800b-a661d3fb6f61
harvest_source_id 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb
harvest_source_title Bonn
metadata_harvested_portal https://opendata.bonn.de
metadata_original_portal http://opendata.bonn.de/
non_open true
opennrw_blockchain_check true
opennrw_dataprovider Offene Daten Bonn
opennrw_datapublisher
opennrw_extras_counter 0
opennrw_geodata false
opennrw_groups []
opennrw_openness_score 0
opennrw_spatial Bonn
original_tags ["Bev\u00f6lkerung", "Soziales", ""]